Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Uzależnionych „Powrót z U” powstało 9. kwietnia 2002 roku. Powołane zostało w celu niesienia pomocy osobom uzaleznionym oraz ich rodzinom dla których wówczas nie było żadnej oferty pomocowej ani możliwości leczenia. Stowarzyszenie nie posiadało własnej siedziby ani środków finansowych. Przez pierwsze miesiące siedzibą Stowarzyszenia było prywatne mieszkanie pani Marianny Podniesińskiej – Prezesa Zarządu i pomysłodawczyni przedsięwzięcia.

Priorytetem stało się pozyskanie lokalu i środków finansowych przeznaczonych na bieżącą działalność. Po wielu staraniach, dzięki przychylności ówczesnego Prezydenta Miasta Siedlce, pana Mirosława Symanowicza „Powrót z U” otrzymał lokal w Siedlcach przy ul. Kilińskiego 40, w którym działamy do dnia dzisiejszego.

Pomieszczenia po sklepie mięsnym były w opłakanym stanie i wymagały kapitalnego remontu. Zostały one wyremontowane przez członków Stowarzyszenia przy wsparciu i pomocy uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Siedlach oraz jego ówczesnego dyrektora.

Uroczyste otwarcie siedziby Stowarzyszenia nastąpiło 29. listopada 2002. W uroczystym spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, pozarządowych oraz inni znakomici goście. Jeszcze w czasie trwania remontu Stowarzyszenie uruchomiło Świetlicę Socjoterapeutyczną dla Dzieci i Młodzieży. Korzystała z niej młodzież w wieku od 9 do 15 r.życia z tzw. trudnych środowisk, która znalazła tutaj bezpieczną przystań i ciepło, którego bardzo brakowało w domu rodzinnym. Równocześnie podjęliśmy starania o uruchomienie w Siedlcach programu leczenia substytucyjnego metadonem adresowanego do osób długotrwale uzależnionych od heroiny.

W roku 2003 ruszył Punkt Rehabilitacyjno-Terapeutyczny, w którym dyżurowali terapeuci. Stowarzyszenie już wtedy prowadziło działalność edukacyjną i szkoleniową. Odbyła się pierwsza edycja szkolenia „Podstawowe problemy profilaktyki uzależnień” adresowana do osób na co dzień pracujących z młodzieżą (nauczyciele, wychowawcy, pedagogowie szkolni) oraz stykający się z problemem uzależnień (kuratorzy sądowi, policjanci).

We wrześniu 2003 roku uzyskaliśmy zgodę na prowadzenie Poradni Profilaktyczno-Rehabilitacyjnej dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych. Do naszej poradni z roku na rok zgłasza się coraz więcej osób.

W listopadzie 2004 r. ruszył program metadonowy, w którym uczestniczyło 25 pacjentów. Program realizowany jest do dzisiaj. W ramach Poradni Profilaktyczno – Rehabilitacyjnej dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych prowadzimy terapię i psychoterapię indywidualną , grupową, prowadzimy zajęcia motywacyjne dla osób, które wchodzą na ścieżkę trzeźwienia, zajęcia dla osób które ukończyły terapię długoterminową, a także zajęcia dla osób współuzaleznionych. Nasi klienci objęci są opieką lekarską – lekarza psychiatry, będącego też specjalistą terapii uzależnień, opieką pedagoga, psychologa, pracownika socjalnego a także specjalistów terapii uzależnień.

Prowadzimy specjalistyczne poradnictwo dla osób podejmujących zachowania ryzykowne i ich rodzin. Pracujemy z osobami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków, nikotyny, internetu, hazardu. Wspieramy rodziny osób uzależnionych. Stowarzyszenie „Powrót z U” oprócz działań związanych z prowadzeniem Poradni Profilaktyczno – Rehabilitacyjnej prowadzi szeroko zakrojoną działalność w postaci profilaktyki uzależnień, szkoleń w zakresie asertywności, agresji, poczucia własnej wartości, prawidłowego funkcjonowania jednostki i rodziny, pomagamy osobom doświadczającym przemocy i osobom stosującym przemoc, a także wspieramy osoby uzależnione i współuzależnione.

Działania podejmowane przez nasze Stowarzyszenie skierowane są do społeczności lokalnej i ponadlokalnej. Stale rozszerzamy naszą ofertę pomocową chcąc tym samym trafić do każdego potrzebującego członka naszego społeczeństwa.

Close Menu