INFORMACJA

DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO.

Informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Poradnia Profilaktyczno – Rehabilitacyjna dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych w Siedlcach, ul. Kilińskiego 40, 08-110 Siedlce.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: powrotzu.siedlce@wp.pl
 3. Cele przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe są zbierane w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej.

 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzanie jest niezbędne do celów udzielania świadczeń lekarskich, prowadzenia psychoterapii, konsultacji psychologicznych, profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i psychologicznej, zapewnienia opieki zdrowotnej na podstawie prawa UE lub państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia (art. 9 ust. 2 lit. h RODO).

Ustawa z dn. 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1127 z późniejszymi zmianami).

 • Informacje o odbiorcach danych osobowych:

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt. 1-12 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz podmioty przetwarzające (podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w zakresie: świadczenia usług transportu sanitarnego, serwisu i utrzymania systemów informatycznych, konsultacji medycznych, psychologicznych i psychoterapeutycznych, zlecania badań i usług medycznych).

 • Okres przechowywania danych:

Dane osobowe pacjentów przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 29 ust. 1 pkt. 1-4 ustawi o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 • Uprawnienia z art. 15-21 RODO:

Ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku bezpodstawnego przetwarzania), ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 • Prawo do wniesienia skargi:

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

 • Obowiązek podania danych:

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi realizację celu związanego z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

 1. Uzyskiwanie danych z rejestrów publicznych:

Poradnia Profilaktyczno – Rehabilitacyjna dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych w Siedlcach może uzyskiwać Pana/Pani dane z rejestrów publicznych np. baza eWUŚ lub ZUS w celu weryfikacji czy ustalenia danych istotnych z punktu widzenia prawidłowej realizacji świadczeń leczniczych.

 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

Close Menu